Voldsoffererstatning

Hvis du blir påført en fysisk eller psykisk personskade som følge av en straffbar handling som krenker ditt liv, helse eller frihet, kan du kreve erstatning fra staten (voldsoffererstatning). Også etterlatte kan kreve voldsoffererstatning. Dine rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand kan søkes erstattet av Kontoret for voldsoffererstatning. Eventuelt kan du også søke om fri rettshjelp.

Aktuelle erstatningsposter

  • ménerstatning
  • påførte og fremtidige utgifter
  • påført og fremtidig inntektstap
  • påført og fremtidig hjemmearbeidstap
  • tap av forsørger ved dødsfall
  • skatteulempeerstatning
  • oppreisningserstatning