Bistandsoppdrag ved trafikkulykker og vold eller overgrep. 

Mange tror at bistandsadvokater bare bistår fornærmede i alvorlige sedelighetssaker og etterlatte etter drapssaker, men du kan også ha krav på bistandsadvokat hvis du er blitt skadet i trafikken eller blitt utsatt for vold. Vi bistår deg under anmeldelsen, etterforskningen og under straffesaken slik at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte. 

Det kreves spesialkompetanse, både innen juss og medisin, for å oppnå best mulig erstatning etter en personskade. Det er derfor viktig å velge bistandsadvokat som har denne spesialkompetansen. I tillegg vil vi også hjelpe deg med selve forsikringssaken overfor ansvarlig trafikkforsikringsselskap eller krav overfor Kontoret for voldsoffererstatning. 

Du trenger derfor ikke reise til Oslo for å få eksperthjelp, sier advokat Solberg Sandtrø som tidligere har jobbet i advokatfirma i Oslo før hun startet Advokatfirmaet Solberg Sandtrø for ti år siden. 

Aktuelle saker hvor du kan ha krav på bistandsadvokat.

Typiske tilfeller hvor du kan ha krav på bistandsadvokat ved trafikkulykker er hvor kollisjonen/påkjørselen skyldes at skadevolder ikke har overholdt vikeplikten. Et annet eksempel er hvis du blir påkjørt av bil gående i gangfelt. I tillegg må skaden din være av et visst omfang.  

Under selve straffesaken mot skadevolder vil du få mulighet til å fremme erstatningskrav for økonomisk tap og oppreisningserstatning. Her er det avgjørende å få bistand fra advokater som er eksperter innen erstatningsrett.

Andre typetilfeller kan være voldsskader, herunder vold i nære relasjoner og blind vold, samt overgrepssaker.
Hvem som har krav på bistandsadvokat fremgår ellers av straffeprosessloven § 107a, men retten kan også oppnevnte bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og karakter tilsier det.

Det offentlige og forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Hvis du har krav på bistandsadvokat så vil det offentlige dekke dine advokatutgifter. Vi vil sørge for å få dette avklart ved første anledning. 

Visste du at dine nødvendige og rimelige advokatutgifter også dekkes av forsikringen hvis skaden skyldes et trafikkuhell? Mange kvier seg for å kontakte advokat fordi det er kostbart, men ved trafikkskade får du dine nødvendige advokatutgifter dekket av forsikringsselskapet som har bilforsikringen, forteller advokat Vinjum.
– Vi gir også alltid en halvtime gratis konsultasjon. Da får vi ofte avklart om du har en sak vi bør jobbe videre med eller ikke.

Nærmere om bistandsadvokatens rolle.

Vi hjelper deg med kontakten med politiet, både før, under, og etter at etterforskningen er avsluttet. Retten til bistand inntrer faktisk før anmeldelsen har funnet sted. Du kan derfor kontakte oss før du har bestemt deg for om du vil anmelde skaden/overgrepet. Vi kan deretter være med deg i avhør hos politiet og også sørge for at politiet iverksetter konkrete etterforskningsskritt som vi mener er viktig for saken. 

Dersom en anmeldelse blir henlagt kan vi også bistå med klage til statsadvokaten. Hvis det blir straffesak så vil vi, i tillegg til å fremme aktuelle erstatningskrav, også være en viktig støttespiller for deg under hele saken.

Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi bistår også skadelidte med å fremme erstatningskrav overfor Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) Dette er et offentlig forvaltningskontor som behandler erstatningskrav forårsaket av en straffbar handling. Typiske tilfeller er at fornærmede har fremmet erstatningskrav under en straffesak og hvor KFV er betalingsgarantist for idømt erstatningskrav. Man kan fremme erstatningskrav overfor KFV uten at det har vært en straffesak, men som hovedregel må skadelidte/fornærmede ha anmeldt forholdet. 

Bistandsadvokat ved trafikkulykker eller overgrep