Priser og oppdragsvilkår

 

Vi følger Advokatforeningens retningslinjer vedrørende fastsettelse av salær.
Det innebærer at vårt honorar fastsettes på bakgrunn av medgått tid hensyntatt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og resultat, hvilke interesser som er involvert og den spesialkyndighet som oppdraget krever. Timeliste føres fortløpende i hver enkelt sak. Våre veiledende timeprisintervaller er fra kr. 1500 – 2500 (eks mva). Hvis du har krav på fri rettshjelp, vil salæret fastsettes i henhold til den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats. Timepris og/eller fast pris for oppdraget avtales på forhånd, og du får dette bekreftet i en oppdragsbekreftelse.

Dine utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig forsikringsselskap hvis skaden skyldes en trafikkulykke eller yrkesskade/yrkessykdom. Er du påført en pasientskade vil dine utgifter bli dekket av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) forutsatt at NPE har godkjent skaden som pasientskade.

Ved krav om voldsoffererstatning kan du søke Kontoret for Voldsoffererstatning om dekning av dine utgifter til advokat. Det er også mulig å søke om fritt rettsråd eller fri sakførsel ved krav om voldsoffererstatning. Hvis du får oppnevnt bistandsadvokat er det staten som dekker dine utgifter til advokat.

Gjennom innboforsikringen kan du, for visse sakstyper, søke om å få dekket dine utgifter til advokat når det har oppstått tvist i saken. Denne rettshjelpsforsikringen forutsetter innbetaling av en fast egenandel, samt 20% av det overskytende beløp.

Endelig kan du søke fri rettshjelp (fritt rettsråd eller fri sakførsel) for visse saker. For noen sakstyper er det et krav at du ikke har brutto årsinntekt på over kr 246 000. I tillegg må netto formue ikke overstige kr 100 000.

For ektefeller eller samboere med felles økonomi, er inntektsgrensen kr 369 000. Dette gjelder ikke i saker om separasjon og samlivsbrudd etter samboerforhold. For andre sakstyper er det ikke slike begrensninger.

I saker med behovsprøvd fri rettshjelp må du betale en egenandel av bistanden.