Trafikkskade

Det foreligger et objektivt ansvar etter bilansvarsloven ved trafikkskader. Det betyr at du kan fremme erstatningskrav overfor ansvarlig trafikkforsikringsselskap hvis du blir skadet i trafikken, enten som fører, passasjer eller annen trafikant.

Høyesterett har gjennom flere avgjørelser lagt til grunn fire vilkår som må være oppfylt for at det foreligger årsakssammenheng mellom skaden og tapet. De fire vilkår som oppstilles er:

 • at ulykken må ha hatt såkalt skadeevne
 • at det må foreligge akuttsymptomer
 • at det må foreligge brosymptomer
 • at den aktuelle personskadens utvikling må være forenlig med alminnelig medisinsk viten om denne type skader
 • Det er skadelidte som må bevise og dokumentere for at det foreligger årsakssammenheng mellom skaden og det økonomisk tapet.

I praksis er det en medisinsk spesialist (f. eks spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering) som vurderer årsaksspørsmålet. Denne medisinske eksperten er imidlertid avhengig av å få dokumentasjon på hvilke plager du har etter ulykken. Det er derfor viktig at lege kontaktes, slik at helseplagene etter ulykken blir nedtegnet i pasientjournalen.

Aktuelle erstatningsposter

 • ménerstatning
 • påførte og fremtidige utgifter
 • påført og fremtidig inntektstap
 • påført og fremtidig hjemmearbeidstap
 • tap av forsørger ved dødsfall
 • skatteulempeerstatning
 • oppreisningserstatning
 • utbetaling gjennom annen forsikringsdekning; f.eks privat eller kollektiv ulykkesforsikring og uføreforsikring

Viktige tips ved trafikkskade

– Meld skaden så snart som mulig
Etter trafikkulykker er det viktig å fylle ut skademelding og sende denne inn så snart som mulig til ansvarlig selskap. Meldefristen er i utgangspunktet 1 år. Er du skadet må det fremgå av skademeldingen at du er påført personskade. Denne skademeldingen, og evt. politidokumenter, er viktig dokumentasjon ved blant annet vurderingen av om ulykken har hatt såkalt skadeevne.

– Kontakt lege så raskt som mulig
For å sannsynliggjøre årsakssammenheng mellom ulykken og en skade, herunder kravet om akuttsymptomer, er det viktig at du oppsøker lege innen 72 timer etter at ulykken har inntruffet og får journalført dine akutte plager som følge av skaden.

– Sørg for å oppsøke lege jevnlig etter skaden
Du må dokumentere såkalte brosymptomer. I dette ligger at du må dokumentere sammenhengende plager fra akuttfasen til en kronisk fase, dvs. 1-2 år etter skadetidspunktet. Det dokumenteres gjennom journalnotater fra fastlege eller andre behandlere. Du må derfor oppsøke lege jevnlig hvis du har vedvarende plager etter ulykken.

– Ta vare på kvitteringer for utgifter
Du skal ha erstattet sine påførte utgifter til behandlinger, medisiner, egenandeler etc. Det er derfor viktig å ta vare på samtlige kvitteringer for utlegg. Det gis kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil. Renter beregnes ved påkrav så det er lurt å fremme dekning av utgifter jevnlig.
Husk at utgifter til nødvendig hjelp i hjemmet som følge av skaden også kan kreves erstattet.

– Foreldelse
Du må melde trafikkskaden til ansvarlig forsikringsselskap så tidlig som mulig.
Foreldelsesfristen for krav på erstatning etter personskade er 3 år fra den dagen du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden/tapet og den ansvarlige. For at fristen skal begynne å løpe, må du ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet, samt kunnskap om den ansvarlige.

For skader påført etter oktober 1998, plikter forsikringsselskapet å gi skriftlig varsel om at foreldelse vil bli påberopt. Kravet kan da tidligst foreldes 6 måneder etter varselet, forutsatt at du har meldt skaden til ansvarlig selskap innen foreldelsesfristen.

– Andre forsikringsdekninger
Det er viktig å få gjennomgått samtlige forsikringer som du har for å få avklart evt. erstatningsutbetalinger. Kanskje har du selv eller arbeidsgiver tegnet uføreforsikringer, sykdomsforsikringer, ulykkesforsikringer eller reiseforsikringer? Som fører eller passasjer er man som hovedregel også omfattet av en fører- og passasjerulykkesforsikring. Det er svært viktig at du melder skaden til samtlige aktuelle forsikringsselskap, da det som regel er en meldefrist på 1 år. Hvis skaden ikke meldes innen fristen, kan kravet gå tap.

-Bruk av medisinske spesialister
Først når skaden er blitt 2 år gammel kan det innhentes en spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig. Spesialisten skal vurdere årsakssammenhengen mellom ulykken og skaden, samt graden av varig medisinsk invaliditet. Ofte vurderer spesialisten også graden av ervervsmessig uførhet som følge av skaden. Spesialisterklæringen er derfor et viktig dokument i erstatningssaken.

Det er av stor betydning hvilken spesialist som utarbeider erklæringen. Som et utgangspunkt bør du ikke akseptere forsikringsselskapets forslag til spesialist uten først å ha konferert med en advokat som er spesialist på personskade. Det er viktig at skaden utredes av uavhengig medisinsk spesialist med den riktige kompetansen.

– Trafikkskade som skjer i arbeid
Hvis trafikkskaden skjer når du er i arbeid er du også dekket under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. I første omgang er det viktig at arbeidsgiver melder yrkesskaden til NAV selv om du selv har meldt skaden til bilansvarsselskapet. Det er viktig at du påser at arbeidsgiver gjør dette, da det er en meldefrist på ett år fra yrkesskaden inntraff.

I tillegg må du melde skadetilfellet til yrkesskadeforsikringsselskapet. I slike tilfeller kan du få erstatning enten fra trafikkforsikringsselskapet eller yrkesskadeforsikringsselskapet, avhengig av hvilken ordning som gir størst erstatningsutbetaling.

– Aksept av forsikringsoppgjør
Når du aksepterer selskapets erstatningstilbud, er det inngått en bindende avtale mellom deg og selskapet. Som hovedregel kan du ikke senere kreve en tilleggserstatning hos forsikringsselskapet. Det skal mye til for å få en sak gjenopptatt. Det er derfor lurt å få en advokat med spesialkompetanse til å vurdere erstatningstilbudet før du inngår en endelig avtale med forsikringsselskapet.