Pasientskade

Blir du påført skade i forbindelse med behandling i helsevesenet vil du som hovedregel ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). De behandler og utreder alle skader som blir meldt til NPE og du har de samme rettigheter enten du er påført skaden i offentlig eller privat sektor.

For at du skal ha krav på erstatning, må du påvise at skaden skyldes en svikt i behandlingen, diagnostiseringen, undersøkelsen eller oppfølgingen etterpå. I tillegg må behandlingssvikten ha forårsaket skaden.

For det tredje må du være påført et tap som følge av pasientskaden.

Unntaksvis kan man få erstatning uten at det er påvist svikt, f. eks hvis skaden er svært stor eller uventet.

Aktuelle erstatningsposter

  • ménerstatning
  • påførte og fremtidige utgifter
  • påført og fremtidig inntektstap
  • påført og fremtidig hjemmearbeidstap
  • tap av forsørger ved dødsfall
  • skatteulempeerstatning

Viktige tips ved pasientskade

– Meld skaden så snart som mulig
Etter pasientskade er det viktig å fylle ut skademeldingsskjema og sende dette inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Skaden meldes på eget skjema som du finner på hjemmesiden til NPE, www.npe.no. NPE vurderer først ansvarsspørsmålet, hvor de utreder saken, herunder innhenter relevant dokumentasjon som for eksempel journal og uttalelse fra behandlingsstedet. Dersom NPE kommer til at du er påført en pasientskade, vil du få dekket dine advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Kontakt lege så raskt som mulig
For å sannsynliggjøre årsakssammenhengen mellom behandlingssvikten og skaden, er det viktig at skaden journalføres så presist som mulig og så snart som mulig etter at behandlingsskaden har inntruffet. Dersom plagene først manifesterer seg på et senere tidspunkt, er det viktig å oppsøke lege så fort som mulig for å få dokumentert skaden.

– Sørg for å oppsøke lege jevnlig etter skaden
Du må kunne dokumentere skadens omfang, og at den er av varig karakter. Dette dokumenteres best gjennom journal fra fastlege, sykehus, fysioterapeut, kiropraktor eller lignende. Det er derfor viktig at du jevnlig oppsøker lege slik at dine plager blir dokumentert.

– Ta vare på kvitteringer for utgifter
Du skal ha erstattet dine påførte utgifter til egenandeler, behandlinger, medisiner etc. Det er derfor viktig å ta vare på samtlige kvitteringer for utlegg. Husk at utgifter til nødvendig hjelp i hjemmet som følge av skaden også kan kreves erstattet av selskapet. Det gis kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil. Renter beregnes ved påkrav så det er lurt å fremme dekning av utgifter jevnlig.

– Foreldelsesfrister
Du må melde pasientskaden til NPE så tidlig som mulig. Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til NPE.

Foreldelsesfristen for krav på erstatning etter pasientskade er 3 år fra den dagen du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden/tapet og den ansvarlige. For at fristen skal begynne å løpe, må du ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet, samt kunnskap om den ansvarlige.

– Andre forsikringsdekninger
Det er viktig å få gjennomgått samtlige forsikringer som du har for å få avklart evt. erstatningsutbetalinger. Kanskje har du selv eller arbeidsgiver tegnet uføreforsikringer, sykdomsforsikringer ol. Det er svært viktig at man melder pasientskaden til samtlige aktuelle forsikringsselskap, da det som regel er en meldefrist på 1 år.
Hvis skaden ikke meldes innen fristen, kan kravet gå tap.

– Bruk av medisinsk spesialist
Når NPE har innhentet relevante journaler, uttalelser ol., vil saken bli vurdert av en medisinsk spesialist. NPE har egne rådgivende leger som er spesialister innenfor ulike medisinske områder. Spesialistene vil vurdere om det foreligger behandlingssvikt, om det er medisinsk årsakssammenheng mellom svikten og skaden, samt graden av varig medisinsk invaliditet og uførhet. Spesialisterklæringen har som oftest stor betydning for sakens utfall. Erklæringen vil også være et vesentlig dokument ved en eventuell rettslig prøving av erstatningssaken for domstolen.

– Aksept av tilbud om minnelig oppgjør
Når du aksepterer NPEs erstatningstilbud, er det inngått en bindende avtale mellom deg og selskapet. Som hovedregel kan du ikke senere kreve en tilleggserstatning hos NPE. Det skal mye til for å få en sak gjenopptatt. Det er derfor lurt å få en advokat med spesialkompetanse til å vurdere erstatningstilbudet før du inngår endelig avtale med NPE.