Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a vil en pasient ha rett til erstatning dersom skaden skyldes svikt i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling. Det er et vilkår for erstatning at kreftdiagnosen burde vært stilt tidligere.

Krav om erstatning må meldes til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE mottar årlig mange saker hvor pasienter har fått forsinket diagnostikk av sin kreftsykdom.

Det er mange pasienter som burde ha fått en tidligere behandling av alvorlig kreftsykdom dersom de hadde fått korrekt behandling. Kreft kan være en livstruende sykdom hvor utviklingen av sykdommen kan gå raskt.

I den videre behandlingen av saken vil det måtte avklares på hvilket tidspunkt diagnosen burde vært stilt, og hvilken betydning forsinkelsen har hatt for kreftbehandlingen og sykdomsutviklingen.

Konsekvensen av en forsinket diagnostikk kan være alvorlig. Forsinkelsen kan medføre en mer omfattende behandling, eksempelvis kan operasjonen bli mer omfattende, noe som igjen kan gi en dårligere prognose og mer omfattende senskader. Videre kan det bli nødvendig med tilleggsbehandling i form av strålebehandling og cellegift. Det alvorligste er likevel at pasienten kan gå glipp av en helbredende behandling.

Vi har saker ved kontoret hvor forsinket diagnostikk av kreftsykdom har ledet til tragiske utfall. I møte med klienter legger vi vekt på personlig kontakt, tett oppfølgning og tilgjengelighet. Videre har vi fokus på å behandle disse sakene så raskt som mulig.

Det er viktig å være klar over at dersom pasienten dør mens saken er under behandling, kan de etterlatte tre inn i kravet overfor NPE.

Ved alvorlige helseplager er det mulig å få dekket advokatutgifter av NPE også før det foreligger et vedtak som gir rett til erstatning om godkjent pasientskade.

Dersom forsinket diagnostikk av kreftsykdommen har medført at man har hatt, eller vil få, et økonomisk tap vil det gi rett til erstatning. Tilsvarende gjelder også hvor forsinkelsen har ført til en varig og betydelig skade.

Pasienter som har krav på erstatning, skal ha kompensert det økonomiske tapet som skyldes pasientskaden. Erstatningsutmålingen er individuell og avhenger av skadens omfang og det økonomiske tapet som den har medført.

Erstatningspostene som kan være aktuelle er påførte og fremtidige utgifter, lidt og fremtidig inntektstap og menerstatning. Menerstatning er en erstatning for tapt livskvalitet og er ikke knyttet opp mot et økonomisk tap. Tanken bak erstatningen er at større økonomisk frihet kan bidra til å gjenopprette noe av den tapte livsutfoldelsen.

Det er viktig å være klar over at dersom pasienten dør som følge av forsinket diagnostikk, så kan ektefelle, samboer og barn ha krav på erstatning for tap av forsørger. Erstatning for tap av forsørger er ment å redusere følgene av bortfall av inntekt fra forsørger etter dødsfallet. Erstatningens størrelse beregnes individuelt.