Saken belyser aktuelle problemstillinger ved å fremme oppreisningskrav under straffesaker og rettens bruk av sakkyndige utredninger.

Skadelidte måtte i denne saken anke det sivile kravet som var fremmet under straffesaken som følge av feil bevisbedømmelse og rettsanvendelse av tingretten under straffesaken. Skadelidte, representert ved advokat Hege Solberg Sandtrø, fikk fullt medhold hos lagmannsretten og ble tilkjent oppreisningserstatning.

Lagmannsretten tok også stilling til skadevolders anførsel om medvirkning og dette ble avvist, hvilket også hadde betydning for forsikringsselskapets ansvar og skadelidtes krav på full erstatning.

Les hele dommen her