Nyheter

Spesialister i forsikrings- og erstatningsrett

Bistandsoppdrag ved trafikkulykker og vold eller overgrep.  Mange tror at bistandsadvokater bare bistår fornærmede i alvorlige sedelighetssaker og etterlatte etter drapssaker, men du kan også ha krav på bistandsadvokat hvis du er blitt skadet i trafikken eller blitt utsatt for vold. Vi bistår deg under anmeldelsen, etterforskningen og under straffesaken slik at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte.  Det kreves spesialkompetanse, både innen juss og medisin, for å oppnå best mulig erstatning etter en personskade. Det er derfor viktig å velge bistandsadvokat som har denne spesialkompetansen. I tillegg vil vi også hjelpe deg med selve forsikringssaken overfor ansvarlig trafikkforsikringsselskap eller krav overfor Kontoret for voldsoffererstatning.  Du trenger derfor ikke reise til Oslo for å få eksperthjelp, sier advokat Solberg Sandtrø som tidligere har jobbet i advokatfirma i Oslo før hun startet Advokatfirmaet Solberg Sandtrø for ti år siden.  Aktuelle saker hvor du kan ha krav på bistandsadvokat. Typiske tilfeller hvor du kan ha krav på bistandsadvokat ved trafikkulykker er hvor kollisjonen/påkjørselen skyldes at skadevolder ikke har overholdt vikeplikten. Et annet eksempel er hvis du blir påkjørt av bil gående i gangfelt. I tillegg må skaden din [...]

Spesialister i pasientskaderett

Dersom du er blitt utsatt for en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det sammen gjelder dersom du får en skade som følge av forsinket diagnose av en sykdom, f.eks. kreft. Selv om NPE er et statlig forvaltningsorgan som plikter å utrede saken objektivt, er vår erfaring at mange oppnår bedre resultater ved bruk av advokat. Vi har bred kompetanse og erfaring med pasientskadesaker ved vårt kontor i Moss. NPE mottar årlig ca. 7500 saker, hvilket betyr at mange saker ikke får den grundige behandlingen de fortjener. Da kan det være nyttig å la seg bistå av en advokat som har kompetanse på området. «Den enkelte pasient opplever ofte ikke å bli tilstrekkelig hørt og blir stående alene i kampen om rett til erstatning», sier advokat Flandorfer som selv har jobbet i både NPE og Pasientskadenemnda. Flere av advokatene ved vårt kontor har erfaring fra både NPE og Pasientskadenemnda, og kjenner «systemet» godt, og vil kunne hjelpe den enkelte med å få saken inn på riktig spor så tidlig i forløpet som mulig. Mange pasienter har ikke [...]

Spesialister i forsikrings- og erstatningsrett

Flere av oss vil i løpet av livet dessverre bli skadet i en ulykke. Da er det viktig å ha en god juridisk støtte­spiller som er opptatt av at du får et riktig erstatningsoppgjør. Spesialitetene finner du i Moss, Østfold Det kreves spesialkompetanse innen personskade­erstatningen, både innen juss og medisin, for å oppnå best mulig erstatning etter en skade. – Forsikringssaker blir ofte litt «David mot Goliat» i styrkeforhold, sier advokat Flandorfer. – Vi har mange års erfaring, både fra forsikringsselskapssiden og fra skadelidtesiden, og står godt rustet i kampen mot forsikringsselskapene. Du finner denne spesialkompetansen i Moss, Østfold. Du trenger ikke reise til Oslo, sier advokat Solberg Sandtrø som tidlig­ere har jobbet i advokatfirma i Oslo før hun startet Advokatfirmaet Solberg Sandtrø for ti år siden. Forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter  Visste du at dine nødvendige og rimelige advokatutgifter faktisk dekkes av forsikringen? – Mange kvier seg for å kontakte advokat fordi det er kostbart, men ved godkjent yrkesskade eller trafikk­skade får du dine nødvendige advokatutgifter dekket forteller advokat Vinjum. – Vi gir også alltid en halvtime gratis konsultasjon. Da får vi ofte avklart om du har en [...]

Syklist påkjørt av bil. Bistandsadvokat Hege Solberg Sandtrø sørget for oppreisningserstatning på kr 100.000,- til syklisten

A er født [00.00.1943] og bor i [sted]. Hun er samboende og har en pensjon netto 23 000 kroner per måned. Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Oslo 30.06.2021 er hun satt under tiltale ved Follo og Nordre Østfold tingrett for overtredelse av I Straffeloven § 280 for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse. Grunnlag: Lørdag 1. august 2020 ca. kl. 15.30, på fv. 120 Lillestrømveien like ved krysset mot fv. 1510 Meieriskauen i Enebakk, som fører av personbil med kjennemerke [kjennemerke], svingte hun til venstre uten å ha forsikret seg om at det var klart. Hun kjørte på B, født [00.00.1970], som kom syklende i motsatt kjørefelt. Som følge av påkjørselen fikk B en stor ansiktsskade med omfattende skade på hud/underhud på venstre side av ansikt og hals, herunder blant annet panne, venstre kinn, nese, leppe, tunge og underkjeve. I tillegg til bløtvevsskader i ansiktet fikk han brudd i nese og venstre side av ansiktsskjelettet. Han fikk også en mindre blødning i hodet både rundt og i hjernevevet, en hjerneskade (DAIskade grad I), og kontusjonsskader i lungevevet. Han fikk videre et åpent brudd i høyre håndledd med skade på leddbånd, brudd [...]

Peter mistet benet da han ble påkjørt. Verden falt sammen da han fikk skylda

Fredrikstad Blad 22.01.2022 av Ivar Brynildsen Peter Harald Stenstrøms liv endret seg i løpet av sekunder mandag 31. august i 2020 Han var ute på en av sine utallige turer på motorsykkel. Hver dag siden har vært en kamp. For å komme tilbake i jobb. Og for å vinne frem i rettsapparatet. Stenstrøm hadde denne dagen trillet frem sin stolthet, en Harley Davidsen 2001-modell hjemme på Holmen. Han har kjørt motorsykkel siden han var 18 år. Før det kjørte han moped. Han hadde aldri vært involvert i noen form fur uhell, før denne skjebnesvangre dagen som kostet ham det ene benet, påførte ham daglige smerter, og ikke minst, det han opplevde som et sviende nederlag i rettsapparatet. Ulykken på Haldenveien 31. august førte til at Peter Harald Stenstrøm måtte amputere det ene benet. Foto: Benjamin Olsen Trodde saken var opplagt Da Stenstrøm kom kjørende på Haldenveien litt før klokken 18 denne mandagen, så ante han fred og ingen fare. Han så en varebil som skulle svinge ut fra YX-stasjonen. Men var overbevist om at føreren av bilen ville overholde vikeplikten, og slippe ham forbi uten [...]

Advokatfirma Solberg Sandtrø feirer 10 års jubileum

Moss Avis 22.01.2022 av Marius Lysbø Advokatfirma fyller ti år: – Planen var å invitere hele Helsehuset over på en liten feiring I 2012 etablerte Hege Solberg Sandtrø eget advokatfirma, Advokatfirma Solberg Sandtrø. Ti år senere er bemanningen triplet og utallige mossinger hjulpet. Advokatfirma Solberg Sandtrø holder til i Bredsand Helsehus på Dilling. Vegg i vegg med kiropraktorer, leger og personlige trenere, gir advokat Solberg Sandtrø vanlige folk nødvendig juridisk bistand knyttet til pasientskade, erstatningsrett og forsikringsrett. – Vi føler at vi utgjør en forskjell når vi er med på å gi folk riktig erstatning dersom de har krasjet i trafikken, skadet seg på jobben, eller blitt feilbehandlet av sykehuset. Det er en tøff kamp for skadelidte å ta alene, forteller Solberg Sandtrø. Jus og medisin er i utgangspunktet komplisert nok. Det blir ikke enklere hvis man plusser på sykdom til regnestykket. – Det er så mange der ute som ikke får hjelpen de trenger fordi de tror det koster så mye penger. Men faktisk får man dekket nødvendige advokatutgifter hvis man skader seg i trafikken, i arbeid eller blir påført pasientskade. De færreste har heller ikke [...]

Full seier i Borgarting lagmannsrett

Saken belyser aktuelle problemstillinger ved å fremme oppreisningskrav under straffesaker og rettens bruk av sakkyndige utredninger. Skadelidte måtte i denne saken anke det sivile kravet som var fremmet under straffesaken som følge av feil bevisbedømmelse og rettsanvendelse av tingretten under straffesaken. Skadelidte, representert ved advokat Hege Solberg Sandtrø, fikk fullt medhold hos lagmannsretten og ble tilkjent oppreisningserstatning. Lagmannsretten tok også stilling til skadevolders anførsel om medvirkning og dette ble avvist, hvilket også hadde betydning for forsikringsselskapets ansvar og skadelidtes krav på full erstatning. Les hele dommen her

Ny inntektsgrense for fri rettshjelp

Endelig er inntektsgrensen økt for fri rettshjelp og hvor det nå er en grense på årlig bruttoinntekt på kr 320.000,- for enslige og kr 490.000,- for par.   Ta gjerne kontakt for ytterligere spørsmål og bistand.   Fra Statsforvalteren: www.statsforvalteren.no/nb/portal/Folk-og-samfunn/Fri-rettshjelp/ I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. Bruk rettshjelpskalkulatoren vår for å finne ut om du kan ha rett på fri rettshjelp. Ta kontakt med Statsforvaltaren eller en advokat for å få fri rettshjelp. Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp? Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker [...]

Bivirkninger ved vaksine og erstatning fra NPE

De første søknadene om erstatning som følge av bivirkninger etter Covid-19 vaksine er nå registrert hos Norsk Pasientskadeerstatning. I hovedsak skal dette være bivirkninger i form av smerter, svimmelhet og blodpropp.   Man har et særlig erstatningsrettslig vern når man tar vaksine som er en del av helsemyndighetenes vaksineprogram og vaksinen er særlig anbefalt. Dette betyr i praksis at det er lettere å få medhold i krav om erstatning etter bivirkninger av vaksinen, da det er NPE som har bevisbyrden for at vaksinen ikke er årsak, mens det i alminnelig erstatningsrett er pasienten og skadelidte selv som har bevisbyrden for at skaden/sykdommen skyldes den medisinske behandlingen. Vi er spesialister på forsikring og erstatning, herunder pasientskadeerstatning, og bistår deg gjerne hvis du har behov for hjelp. Du vil få dekket dine advokatutgifter av NPE hvis du har en godkjent pasientskade.

Akutt øresus godkjent som yrkesskade

«Ved yrkesskade skiller man mellom ulykke og arbeidsbelastende sykdom/skade over tid. Det siste anses ikke som ulykke og faller utenfor yrkesskadedekningen hvis det ikke er snakk om en godkjent yrkessykdom. Øresus er ikke en godkjent yrkessykdom, mens hørselstap er det. Det betyr for eksempel at støyeksponering over tid som gir øresus, men som ikke fører til hørselstap, ikke gir rett til erstatning. I denne saken fikk arbeidstaker medhold i at hørselsskaden/øresusen, som ikke medførte hørselstap, var en ulykke og ikke belastningsskade over tid og fikk dermed erstatning under yrkesskadeforsikringen.» Les hele dommen her    

Gå til toppen