Bistandsadvokat

Hvis du er blitt utsatt for visse typer straffbare handlinger, som eksempel overgrep, ran eller andre voldshandlinger, har du rett til å få oppnevnt bistandsadvokat av domstolen. Bistandsadvokaten skal ivareta dine rettigheter som fornærmet eller etterlatt, både under etterforskningen og under rettssaken. Bistandsadvokaten kan fremme erstatningskrav mot skadevolder. Dette gjelder krav som følge av fysisk eller psykisk skade.

I straffesaker kan det være særlig aktuelt å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap i form av oppreisningserstatning. Dette forutsetter at den straffbare handlingen er gjort med fortsett eller grov uaktsomhet. Nivået på erstatningen fremgår av rettspraksis.

I tillegg kan du kreve erstatning etter de alminnelige regler i skadeserstatningsloven.

 

Aktuelle erstatningsposter

• oppreisningserstatning
• ménerstatning
• påførte og fremtidige utgifter
• påført og fremtidig inntektstap
• påført og fremtidig hjemmearbeidstap
• tap av forsørger ved dødsfall
• skatteulempeerstatning