Dersom du er blitt utsatt for en skade i forbindelse med behandling i helsevesenet, kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det sammen gjelder dersom du får en skade som følge av forsinket diagnose av en sykdom, f.eks. kreft.

Selv om NPE er et statlig forvaltningsorgan som plikter å utrede saken objektivt, er vår erfaring at mange oppnår bedre resultater ved bruk av advokat.

Vi har bred kompetanse og erfaring med pasientskadesaker ved vårt kontor i Moss.
NPE mottar årlig ca. 7500 saker, hvilket betyr at mange saker ikke får den grundige behandlingen de fortjener. Da kan det være nyttig å la seg bistå av en advokat som har kompetanse på området. «Den enkelte pasient opplever ofte ikke å bli tilstrekkelig hørt og blir stående alene i kampen om rett til erstatning», sier advokat Flandorfer som selv har jobbet i både NPE og Pasientskadenemnda.

Flere av advokatene ved vårt kontor har erfaring fra både NPE og Pasientskadenemnda, og kjenner «systemet» godt, og vil kunne hjelpe den enkelte med å få saken inn på riktig spor så tidlig i forløpet som mulig. Mange pasienter har ikke den nødvendig kunnskap om medisin og juss som skal til for å få rett til erstatning, og dette kan vi med vår erfaring bidra med, sier advokat Solberg Sandtrø. Dette gjelder i alle faser av saksbehandlingen. Pasienten vil underveis i NPE sin saksbehandling både få mulighet til å kommentere behandlingsstedets uttalelse og den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter. På bakgrunn av disse vil vi raskt se hvilken retning saken tar og være med på å snu saken før det blir fattet et avslagsvedtak. Vi bistår også med klagebehandling og søksmål for domstolene.

Med vår hjelp har saker gått fra avslag til betydelige erstatningsbeløp.

Hvem betaler for advokat overfor NPE?
I utgangspunktet vil ikke NPE dekke utgifter til juridisk bistand under utredningen av om pasienten har krav på erstatning eller ikke. Dersom du har krav på erstatning, vil imidlertid utgifter til advokat i forbindelse med utmålingen av erstatningen bli dekket av NPE. NPE vil unntaksvis kunne dekke utgifter til advokat dersom du ikke snakker eller skriver godt norsk, eller som følge av sykdom eller skade ikke er i stand til å fremme din egen sak. Dette vil vi kunne avklare på forhånd.

Selv om NPE ikke dekker utgifter til advokat under utredningen av retten til erstatning, vil vår erfaring med denne type saker bidra til å holde kostnadene nede, samt ikke minst bidra til at den enkeltes sak når frem til erstatning. Litt avhengig av saken vil vi også kunne bistå til en resultatbasert avtale (no cure – no pay), hvilket innebærer at det ikke påløper kostnader om kravet ikke fører frem til erstatning eller tilbud om en fastpris.

Dersom du har fått medhold i ditt erstatningskrav er vår erfaring at erstatningen blir høyere etter at vi har bistått pasienten. Da NPE dekker utgifter til advokat under utmålingen av erstatningen, er det ingen grunn til å ikke bruke advokat. Du finner altså kompetanse på dette område i ditt nærmiljø og kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale, sier advokat Vinjum. Vi tilbyr alle nye klienter 30 minutter gratis konsultasjon.

Eksempel 1:
Kvinne fikk først avslag på erstatning fra NPE for komplikasjoner i forbindelse med mageoperasjon.
Vedtaket ble påklaget av oss, og NPE omgjorde sitt vedtak.
Under utmålingen ble hun tilkjent en erstatning på kr 4,5 millioner.

Eksempel 2:
Mann fikk avslag på sitt krav om erstatning for forsinket diagnostisering og behandling av psykisk lidelse både i NPE og PSN.
Ved hjelp av oss ble det tatt ut søksmål mot saken.
Det ble innhentet en rettsoppnevnt sakkyndig vurdering og hvor staten på bakgrunn av denne erkjente ansvar i saken. Klienten kan nå påregne en betydelig erstatning.

Ta kontakt om du har spørsmål eller trenger advokatbistand 

Pasientskade Faktaboks